Kinesisk Studie-och Testcenter


Kinesisk Studie-och Testcenter ligger i huvudstaden Stockholm som grundade av Sverige Kina Utbyteförening. Vi tillhandahåller huvudsakligen integrerade tjänster för människor som lär sig kinesiska i Sverige. Vi ska främja online-undervisning och test, genomför kinesisk-baserad undervisning och konsulttjänster om studie i Kina. Vi erbjuder olika nivås kinesiska språkkurser och affärskultur kurser för båda företag och privatpersoner.  Vi erbjuder studieresor för alla åldrar, har du en dröm att åka till den Kinesiska Muren i Beijing och terrakottaarmén i Xi'an?eller andrar städer som lockar mer, våra personal har 8 års erfarenhet av studieresor kan du känna dig trygg när du väljer Kinesisk Studie-och Testcenter. Vi har många utbildnings-och akademisk samarbetspartner i hela Kina. Chinese Testing International co., Ltd. är en av våra samarbetspartner i Kina.


Välkommen till Kinesisk Studie-och Testcenter i Stockholm.
Chinese Learning and Testing Center


Chinese Learning and Testing Center is located in the capital Stockholm, which was founded by Sweden China Exchange Association.  We mainly provide integrated services for people who are learning Chinese in Sweden. We will promote online teaching and testing, conduct Chinese-based teaching and consulting services on study in China.  We offer different level Chinese language courses and business culture courses for both companies and individuals.  We offer study trips for all ages, do you have a dream to go to the Great Wall of China in Beijing and the terracotta army in Xi'an? or other cities that attract more, our staff has 8 years of experience in study trips, you can feel safe when choosing Chinese Learning and Testing Center. We have many educational and academic partners throughout China. Chinese Testing International co., Ltd. is one of our cooperation partners in China.


Welcome to the Chinese Study and Test Center in Stockholm.
中文学习测试中心

        瑞典中文学习测试中心位于首都斯德哥尔摩,学测中心是瑞典瑞中交流协会建立的教育培训机构,我们主要为全瑞典中文学习者提供中文教学,学习,考试一体化服务,推广在线教学与测试,开展以中文为核心课程的教学和中国留学咨询等服务。

         我们为公司和个人提供不同程度的汉语课程和中国商务文化课程。 我们为所有年龄段的人组织游学中国活动。你梦想去北京的长城和西安的兵马俑博物馆吗?或者其他更有吸引力的城市。我们的职员拥有八年组织游学中国的经验,你跟着中文学测中心会感觉很放心。我们在中国有很多教育和学术的合作伙伴。汉考国际有限公司是我们中国的合作伙伴之一。

斯德哥尔摩中文学习测试中心欢迎您!
 

© Copyright Sverige Kina Utbyteförening

Organisationsnummer: 802531-3407